Аудитын үйлчилгээ


 

Бид дараах үйлчилгээг үзүүлж байна

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2013 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 271 тоот тушаалаар Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч, аудит, хөрөнгийн үнэлгээ, нягтлан бодох бүртгэл санхүү, бизнесийн зөвлөгөө өгөх зэрэг үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна.

Үнийн санал авах

 

 

АУДИТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Санхүүгийн тайлангийн аудит 

Гүйцэтгэлийн аудит 

Тодорхой нэг үйл явцын баталгаажуулалт

_________________________________________________

 

ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах 

Санхүүгийн байдлыг судалж төлөвлөх, санхүүгийн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах

Санхүүгийн болон үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежментийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх 

Шинээр аж ахуйн нэгж байгуулахад үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгнө. /Байгууллагын дүрэм, эхлэлтийн баланс, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх материал бүрдүүлэх гэх мэт/

Санхүүгийн баримтанд баримтын шалгалт хийх 

АУТСОРСИНГ

Дотоод аудит 

Цалингийн тооцоолол

Санхүүгийн тайлан гаргалт 

Татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргалт, татвар санхүүгийн байгууллагатай харьцах

_________________________________________________

 

ҮНЭЛГЭЭ

Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ /Барилга, байгууламж, газар болон тээврийн хэрэгсэл, бусад хөрөнгийн/

Бизнесийн үнэлгээ /IPO гаргахтай холбоотой болон компанийн хувьцааны үнэ цэнийг тогтоох/