Аудитын үйлчилгээ

Мэргэжлийн ёс зүйг дээдэлсэн чадварлаг туршлагатай ажилтануудаар харилцагч бүртээ нягтлан бодох бүртгэл, аудит, баталгаажуулалт, татвар, бизнесийн зөвлөгөө өгөх зэрэг чиглэлүүдээр олон улсын жишигт нийцсэн ,чанартай үйлчилгээ үзүүлдэг

Аудитын үйлчилгээ

Олон улсын стандартад нийцсэн санхүүгийн тайлагнал, төсөв төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, санхүүгийн шинжилгээний үр дүнг танд санал болгоно.​

Аутсорсинг үйлчилгээ

Олон улсын стандартад нийцсэн санхүүгийн тайлагнал, төсөв төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, санхүүгийн шинжилгээний үр дүнг танд санал болгоно.

Зөвлөх үйлчилгээ

Мэргэшсэн, чадварлаг хамт олон таны бизнесийн найдвартай зөвлөх байж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, таны бизнесийн амжилтын хөтөч байна.

Харилцачийн сэтгэгдэл

Гроут финанас аудит ХХК нь тус комнаийн 2015-2019 онуудад санхүүгийн тайлангийн аудит хийсэн. Үүнээс 2016, 2018 онуудад хязгаарлалттай санал дүгнэлт, 2015, 2018, 2019 онуудад зөрчилгүй санал дүгнэлт өгч, тус онуудад НББОУС, СТОУС-д нийцсэн нийт 24 зөвлөмж, төлбөрийн акт, албан шаардлагыг өгснийг бид биелүүлж ажилласан.

Аудитын явцад нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэл хөтлөлт, програм хангамж, дотоод хяналтын систем зэрэг асуудлаар зөвлөх үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд, хууль тогтоомж, холбогдох стандартын дагуу хийж, үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн нууцыг хадгалан ажилладаг.

Мөн Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагааны онцлог, хяналт шалгалтын талаар мэдлэг туршлагатай, ажлын зохион байгуулалт сайтай, зан харилцаа, ёс зүйн төлөвшилтэй, багаар ажиллах чадвартай хамт олон байсан.
Аудитын хугацаанд биднийг эрсдлээс хамгаалж баг болон ажиллаж чадсан болно.

Дулааны IV цахилгаан станц ТӨХК Гүйцэтгэх захирал Ү.Төмөрхуяг

5/5