Аж ахуйн нэгж байгууллагын орлогын албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгатай холбоотой батлагдсан хууль тогтоомжуудыг багцлан хүргэж байна. Та бүхэнд илүү дөхөм байх үүднээс холбоосуудыг оруулж өгсөн байгаа.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль 2020.03.22 https://www.legalinfo.mn/law/details/14407?lawid=14407Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль 2020.03.22 https://www.legalinfo.mn/law/details/14409?lawid=14409

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хууль 2020.04.09 https://www.legalinfo.mn/law/details/15239?lawid=15239

Бараа материалын хэвийн хорогдлын хэмжээ тогтоох тухай / ЗГ-ын 2019.12.25-ны өдрийн 467 дугаар тогтоол/ https://www.legalinfo.mn/law/details/15002?lawid=15002

Байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах, орчны бохирдол, хаягдлыг багасгах, байгальд ээлтэй техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт /ЗГ-ын 2019.12.25-ны өдрийн 468 дугаар тогтоол/ https://www.legalinfo.mn/law/details/15000?lawid=15000

Ашигт малтмал, цацраг идэвхт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох, татварын ногдлыг тодорхойлох аргачлал /Сангийн сайдын 2019.12.31-ний өдрийн 302 дугаар тушаал/ https://www.legalinfo.mn/law/details/14966?lawid=14966

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн үнэлгээ тооцох, татварын ногдлыг тодорхойлох аргачлал /Сангийн сайдын 2019.12.31-ний өдрийн 303 дугаар тушаал/ https://www.legalinfo.mn/law/details/14965?lawid=14965

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох, баталгаажуулах журам ТЕГ-ын даргын 2019.12.30-ны өдрийн А/265 дугаар тушаал https://www.legalinfo.mn/law/details/15012

Гадаад улсад ногдуулан төлсөн албан татварыг төлбөл зохих албан татвараас хасаж тооцуулах хүсэлт гаргах, баталгаажуулах журам ТЕГ-ын даргын2019.12.30-ны өдрийн А/267 дугаар тушаал https://www.legalinfo.mn/law/details/15151?lawid=15151

Төлөөний газрыг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, албан татвар төлөх, тайлагнах журам ТЕГ-ын даргын2019.12.30-ны өдрийн А/272 дугаар тушаал https://www.legalinfo.mn/law/details/15193?lawid=15193

Татварын хялбаршуулсан горим ашиглах татвар төлөгчийн хүсэлтийг бүртгэх, шийдвэрлэх, бүртгэлээс хасах журам ТЕГ-ын даргын2019.12.30-ны өдрийн А/259 дугаар тушаал https://www.legalinfo.mn/law/details/15006?lawid=15006

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам ТЕГ-ын даргын2020.04.17-ны өдрийн А/63 дугаар тушаал https://www.legalinfo.mn/law/details/15305?lawid=15305

Аудитын үйлчилгаа