Аудитыг завсрын хугацаанд хийлгэх нь аудитын чанарт сайнаар нөлөөлнө

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд зааснаар СТОУС-г мөрддөг аж ахуйн нэгжүүд санхүүгийн тайлангаа харилцагч санхүүгийн байгууллагад жилд 2 удаа хүргүүлэх ба эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг 07 дугаар сарын 20-ны…

0 Comments

Санхүүгийн тайлагналын зориулттай үнэлгээний онцлог

Манай улсад хөрөнгийн үнэлгээ үүсч хөгжөөд 20 гаруй жил болж байгаа ч үнэлгээний ажлын мөн чанарыг илэрхийлэх тулгуур ойлголтууд нэг мөр болон хэвшээгүй байна. Тухайлбал санхүүгийн тайлагналын зориулалттай үнэлгээний хувьд…

0 Comments