Audit service

Certified and highly qualified specialists are ready to provide high and effective quality accounting, auditing, assurance, taxation, and business consulting services to the clients in accordance with the international standards under professional ethics.

SERVICES

Audit Service

We offer the result of the financial statement reporting conformity with under International Standards, budget planning performance and financial analysis to our clients.

Гроут финанс аудит

Accounting and Outsourcing Services

We offer the result of the financial statement reporting conformity with under International Standards, budget planning performance and financial analysis to our clients.

Consulting Service

A highly qualified team of professionals will be your business success guide, reliable business consultant, and preventing risks

Valuation Services

Allow to identify the real value of the asset for individuals and organizations.

NEWS LETTER

Enter email to subscribe to get new information and advice on tax and financial statement

  CUSTOMER FEEDBACK

  Гроут финанас аудит ХХК нь тус комнаийн 2015-2019 онуудад санхүүгийн тайлангийн аудит хийсэн. Үүнээс 2016, 2018 онуудад хязгаарлалттай санал дүгнэлт, 2015, 2018, 2019 онуудад зөрчилгүй санал дүгнэлт өгч, тус онуудад НББОУС, СТОУС-д нийцсэн нийт 24 зөвлөмж, төлбөрийн акт, албан шаардлагыг өгснийг бид биелүүлж ажилласан.

  Аудитын явцад нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэл хөтлөлт, програм хангамж, дотоод хяналтын систем зэрэг асуудлаар зөвлөх үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд, хууль тогтоомж, холбогдох стандартын дагуу хийж, үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн нууцыг хадгалан ажилладаг.

  Мөн Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагааны онцлог, хяналт шалгалтын талаар мэдлэг туршлагатай, ажлын зохион байгуулалт сайтай, зан харилцаа, ёс зүйн төлөвшилтэй, багаар ажиллах чадвартай хамт олон байсан.
  Аудитын хугацаанд биднийг эрсдлээс хамгаалж баг болон ажиллаж чадсан болно.

  Дулааны IV цахилгаан станц ТӨХК Гүйцэтгэх захирал

  Ү.Төмөрхуяг

  CUSTOMERS